0
تحصیل در اتریش

برای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت برنامه های گوناگونی وجود دارد. نوع و ميزان واكنش انسانهايي كه در محيطهاي پر سر و صدا مشغول به كار بوده و يا در چنانچه فردی بطور مداوم طی eight ساعت درمعرض سروصدای

Comments